Inventering av gräsull i Västmanland

Gräsull Eriophorum latifolium anses minska i vårt land, bland annat av den anledningen utsågs den som årets inventeringsart 2009 av Svenska Botaniska Föreningen (SBF). Den samlade kunskapen om artens aktuella förekomst i Västmanland var bristfällig varför ett upprop var infört i BFV:s Kontaktblad nr 1 2009.

Intresset bland länets växtintresserade är ännu inte så stort för de av SBF årligen utlysta riksinventeringsarterna. För att öka intresset arrangerade BFV en speciell utflykt ämnad just gräsullen. Det skulle visa sig vara en svårinventerad art. 1986 och 1987 genomförde länsstyrelsen i Västmanlands län en våtmarksinventering där också förekomster av gräsull registrerades. Vi hade tillgång till det materialet men lokalangivelsen var oftast ganska grov. Det var många gånger långt att vandra och kärren var många i varandras närhet och oftast mycket blöta.

16 lokaler med gräsull registrerades i länet under 2009. Totalt besöktes mer än det dubbla antalet lokaler. Orsaker till att gräsull inte påträffades vid övriga lokaler kan bero på att växten var utgången, att vi inte hittade rätt kärr eller så var 2009 ett år då gräsullen hade en dålig blomning och därigenom svårare att finna.

Samtliga lokaler med gräsull var belägna i kalkpåverkade kraftigt översilande kärrmiljöer. Lokalerna med påträffade gräsullbestånd var belägna i Skinnskattebergs, Fagersta och Sala kommuner. I Surahammars kommun besöktes två sedan tidigare kända lokaler – men där saknades växten detta år. Den rikaste lokalen fanns vid Bastnäs i Skinnskatteberg där mer än 1000 blommande gräsullar kunde avnjutas. Den näst rikaste lokalen fanns i kraftledningsgatan vid före detta Semla Dammsjö i Fagersta med ca 150 blommande ullar. För övrigt var det ganska små bestånd på lokalerna.

Kjell Eklund, Anders Lundin samt Sören och Greta Larsson deltog i inventeringen av gräsull i länet 2009.

Karta över observationer av gräsull i Västmanlands län från Artportalen.