Bra tillsammans med smörgås vid diarré - Årets inventeringsväxt är kattfot!

Carl von Linné hade ett uppdrag att inventera vad som växte och levde runtom i hela landet och även rapportera om nyttoaspekter. I Svensk Flora från 1755 skriver Linné att kattfotsblommor tillsammans med smörgås är bra att ge åt kalvar vid diarré. Svenska Botaniska Föreningen har utsett kattfot Antennaria dioica till årets växt 2012. Växten som kan hittas i hela Sverige minskar till antalet och en kartläggning behövs för att veta var den växer.

Kattfot växer på torr och mager ängsmark. Vägkanter liksom berghällar och glesare skog kan också  hysa kattfot. Ofta har lokalerna någon typ av hävd, genom bete eller slåtter. Kattfoten är  mycket känslig för om marken tillförs näring. Då försvinner den först av alla ängsväxterna från lokalen. Blomningen är i maj-juni. Kattfoten är skildkönad och bildar täta mattor med utlöpare, där en individ/klon har antingen hanblommor med ståndare eller honblommor med pistiller. Både han- och honplantor kan ha vita till rosa blommor. Hanplantorna har kortare och bredare korgar medan honkorgarna är längre och smalare, se de två bilderna här nedan.

I Västmanlands flora (Malmgren, 1982) beskrivs kattfot som allmän – tämligen allmän – spridd i landskapet. I Artportalen finns 102 fynd från 2008 och framåt. Här är en karta över observationer av kattfot i Västmanlands län i Artportalen. Under 2012 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av kattfot. Du kan rapportera direkt på Artportalen eller via föreningens webbplats eller skriftligen till mig.  Försök att uppskatta den yta (dm²/m²) som täcks av kattfot. Under rubriken ”Kommentar” kan du skriva in eventuella hot mot beståndet eller andra uppgifter som kan vara av värde. Skriv gärna  vilken blomfärg och kön klonerna har.  Under rubriken ”Biotop” kan du ge en beskrivning av växtplatsen.

Den 2 juni gör föreningen en kattfotsutflykt. Välkommen!

, 0705-10 57 21 eller 0224-74 01 12

, 0221-403 92 eller 070-25 72 585

Läs mera
Svenska Botaniska Föreningen. Årets växt 2012 - Kattfot. Där finner du även en rapportblankett som du kan använda om du inte vill rapportera direkt till Artportalen.

Virtuella floran. Kattfot.

Kattfot hanblomma
Kattfot hanblomma
Kattfot honblomma
Kattfot honblomma