Websidor med länkar

Internet directory of botany. Många länkar...

Svenska Botaniska Föreningen, länksida med många svenska botaniska länkar. Bland annat finns länkar till andra svenska botaniska föreningar.

Andra websidor

Artdatabanken. Här finns artfaktablad för rödlistade arter i Sverige.

Artportalen. Har bland annat ett rapportsystem för växter och svampar där man kan lägga in egna fynd och se vad andra har hittat.
Artfakta. Här kan man söka efter artfaktablad.

Bildatlas der Moose Deutschlands. Med bilder på alla tyska bladmossor.

Björnbär i Bohuslän. Tore Mattsson. Många bilder på karaktärer på olika björnbärsarter.

Checklista över Nordens kärlväxter. Thomas Karlsson och Magdalena Agestam.

Danmarks flora. Digital flora med söknycklar och många bilder.

Den botaniska skattkammaren. Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler.. Här finns nycklar, korta tips, hela artiklar och referenser till böcker; en del är nyskrivet.

Den virtuella floran. En fantastisk web som presenterar över 2000 i Sverige förekommande kärlväxter i ord och bild, med utbredningskartor. Här finns även information om vilka växter som är fridlysta.

Digiflora.se. Spännande idé med en interaktiv bestämningsnyckel för växter. Den omfattar i stort sett alla landväxande örter, ris, buskar, halvbuskar och träd i Den virtuella floran. Vattenlevande växter, gräs och halvgräs omfattas inte. Underarter och varieteter har utelämnats.

Dyntaxa. Taxonomisk databas över Sveriges organismer, underlag för namnen i bland annat Artportalen.

Fridlysta arter, Naturvårdsverket

Koordinattransformationer. Lantmäteriet. När man exempelvis vill transformera koordinater mellan RT90 och SWEREF99.

Koordinattransformering och socken och administrativ region från koordinat. Uppsala Universitet.

Ogräsrådgivaren. Sveriges Lantbruksuniversitet. Innehåller artbestämning med bilder på unga plantor.

Trädportalen är en oberoende samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd. Portalen är utvecklad och drivs av ArtDatabanken, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Rödlistan. ArtDatabanken, Här finns Sveriges alla rödlistade arter. Här hittar man artfaktablad för alla växter.

Skogens pärlor. Skogsstyrelsen. Redovisning av värdefulla skogsområden och kulturlämninga. 

Skyddad skog. Skogsindustrierna. Visar frivilliga avsättningarna hos Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog och Sveaskog samt de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Svenska fenologinätverket. På denna hemsida kan du rapportera och följa växternas utveckling under året.

Svenska koordinater. En app för iPhone, iPod och iPad. Ger koordinater i RT90, SWEREF99 och latitud-longitud. Man kan skicka koordinaterna med e-post, till sig själv förslagsvis. Det går också att skriva en text i mailet, där man skriva art(er), antal, biotop etc. När man kommer hem kan man sedan lägga in uppgifterna i Artportalen. Ger noggrannhet ± 5-10 m. Man ser också på en karta var man är. En suverän app för botanister när man inte har GPS:n med. Väl värd de 15 kr som den kostar (2012-08).

Svensk Kulturväxtdatabas. Information över växter, deras namn och egenskaper.

TUVA databas, Jordbruksverket. Ängs- och hagmarksinventering.

Virtuella herbariet. Sök efter insamlade växter i olika herbarier.

Växter - Skolvision. Bra bilder.