Stadgar

Stadgar antagna vid föreningens bildande, den 26 maj 2008.

§ 1. Syfte
Föreningens syfte är att

§ 2. Medlemskap
Var och en som betalt årsavgift är medlem i föreningen.

§ 3. Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 och högst 12 ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet. Mandatperioden för ledamot är 2 år. Första gången val äger rum skall hälften av ledamöterna väljas på ett år. Styrelsen skall under gemensamt ansvar förvalta föreningens ekonomi och dess tillhörigheter.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 4. Årsmöte
Föreningens högsta organ är årsmötet, som består av samtliga närvarande medlemmar. Varje medlem har en röst.

Ordinarie årsmöte skall sammanträda före 1 april. Kallelse skall ske minst en månad i förväg. Vid ordinarie årsmöte skall förekomma val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse skall föredras och frågan om ansvarsfrihet skall behandlas. Val skall ske av nästa års styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Mötet skall fastställa årsavgiften efter förslag från styrelsen.

Extra stämma hålls när ordinarie årsmöte eller föreningens styrelse finner detta påkallat.

Ändring av dessa stadgar kan endast göras av årsmöte. Ändringsförslaget skall göras skriftligt och vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före årsmötet. För att ändringsförslaget skall anses antaget skall minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade årsmötesdeltagarna rösta för förslaget.

§ 5. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§ 6. Firmatecknare
Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 7. Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kan ske efter beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Dessa beslut skall även omfatta disposition av föreningens tillgångar.