Inbjudan till inventering av svedjenäva 2015 i det stora brandområdet i Västmanland

Bengt Stridh, senast reviderad 2015-04-04.

Svedjenäva

Under 2015 har vi ett unikt tillfälle att inventera svedjenäva i det stora brandområdet. Detta är en chans som aldrig återkommer, vem vill missa en sådan möjlighet?

Mål

Inventeringen 2015 har följande prioritet

  1. Räkna antal plantor av svedjenäva.
  2. Söka efter brandnäva.
  3. Notera andra ”brandväxter”.

Metodik

Inventeringsområdet består av 175 rutor á 1x1 km. Rutorna är numrerade från 1 till 175, enligt kartan nedan. Kartan går även att ladda ner som en jpg-fil (1,4 Mb, blå siffra = färdiginventerad ruta, röd siffra = bokad ruta och svart siffra = obokad ruta. Siffrorna inom hakparentes anger antalet funna svedjenävor. Senaste uppdaterad 2015-07-13). OBS! I utkanten av brandområdet är gränsdragning osäker. Det kan möjligen finnas små brandområden även utanför de numrerade rutorna och i en del numrerade rutor kan den brunna ytan var liten eller kanske till och med saknas.

Tänk på att det är svår och obanad skogsterräng med insprängda myrmarker, sjöar och bäckar. Där skogen inte avverkats i vinter kan träd ligga kors och tvärs, vilket försvårar framkomligheten. Bilvägarna i området är obelagda skogsbilvägar och vi kan inte räkna med att alla vägar är framkomliga med bil, de kan vara sönderkörda av timmertransporter, det kan ligga träd över vägen eller de kan ha låsta bommar. De flesta vägar var på förvintern 2014 avspärrade med låsta bommar och de fanns sannolikt fortfarande kvar när avlysningen av området hävdes från och med 25 maj 2015. Möjligen kan vi få låna bomnycklar av markägarna.

Tillgång till GPS är ett krav eftersom alla fynd ska koordinatsättas och läggas in i Artportalen.

Inventeringen kan påbörjas i maj, plantorna är vintergröna. Det kan vara lite knepigt att utskilja brandnäva på vegetativa plantor, men för att utnyttja växtsäsongen så bra som möjligt får vi börja före blomningen. När Lotta Risberg besökte oss den 1 april och höll föredrag om nävorna nämnde hon att plantor som blommat i juni har mest frön i mitten av juli, då det kommit många andra växter som gör det svårare att se svedjenävorna. Om man inventerar tidigare är det mindre annan växtlighet som kan försvåra sökandet av svedjenäva. Börja därför inventeringen så snart som möjligt.

Rapportering

Vi använder Artportalen för all rapportering i länsinventeringen av kärlväxter och i floraväkteriet. Svedjenäva har inte bedömts behöva någon sekretess i Artportalen. Det är därför naturligt att vi även använder Artportalen för rapportering vid inventering av svedjenäva. Vi bör göra rapporteringen så snart som möjligt efter de gjorda besöken. Helst direkt efter inventeringsdagarna, det är annars lätt att uppgifterna blir liggande hemma hos någon och aldrig blir rapporterade. Kom ihåg att lägga in foton i Artportalen också.

Gemensamma aktiviteter

Alla intresserade hälsas välkomna att delta i dessa aktiviteter.

Tillstånd och säkerhet

Brandområdet har varit avlyst och det har behövts tillstånd för att gå in i området, undantaget "turistvägen" söder om Öjesjön där man fått åka bil igenom området. Avlysningen hävdas från och med den 25 maj 2015.

Inför vår inventering 2014 fick vi vissa säkerhetsinstruktioner som vi skulle följa. Det innebar inventering i par, där varje person måste ha skyddshjälm och varselväst. Det var bra med varselväst för då höll vi koll på var den andra höll till när vi gick i par. Inventeringen fick inte ske vid hårda vindar, eftersom det då fanns risk att träd skulle kunna blåsa omkull. Under hösten-vintern har stora områden avverkats så där kommer riskerna att vara borta vad gäller fallande träd. I den södra delen med mycket skog som inte avverkats och som ska bli naturreservat gäller fortfarande att man bara ska inventera vid lugnt väder med svaga-måttliga vindar. Blåser det friskt får man avvakta. All inventering sker på egen risk.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse för inventeringen till . Tänk på att det är svår och obanad skogsterräng med insprängda myrmarker, sjöar och bäckar. Bilvägarna i området är obelagda skogsbilvägar och vi kan inte räkna med att alla vägar är framkomliga med bil. Tillgång till GPS är ett krav eftersom alla fynd ska koordinatsättas och läggas in i Artportalen.

Bokade rutor

Bokningar skickas till , 021-522 58. Meddela Bengt när en ruta är färdiginventerad och om svedjenäva samt brandnäva påträffats i rutan (inklusive antal plantor), så lägger jag in detta i tabellen och kartan enligt nedan. Vartefter man blir färdig med de rutor man bokat kan man boka flera rutor om man vill. I kartan markerar blå färg färdiginventerad ruta (med parentes runt rutnumret i rutor där det inte brunnit), röd färg bokad ruta (inklusive rutor inventerade under inventeringshelgen 10-12 juli, där det kan finnas mindre oinventerade partier kvar i rutorna) och svart färg obokad ruta.

Anmälda att delta i inventeringen av 1x1 km rutor är

Bengt Stridh, Västerås
Bo Eriksson, Västerfärnebo
Einar Marklund, Surahammar
Lars Bohlin, Skultuna
Lars Bsenko, Surahammar
Lasse Gustavsson, Västerås
Michael Åkerberg, Bro
Sören Larsson, Ramnäs
Thommy Åkerberg, Skokloster
Tom Sävström, Surahammar
Tomas Ljung, Falun

Ruta Inventerare Bokad Klar rapporterad Svedjenäva Brandnäva Kommentar
1 Bengt Stridh 2015-04-04 2015-05-29 80 plantor 2015. Oinventerad 2014. 0 <50% brunnen yta
2 Bengt Stridh 2015-04-04 2015-06-05 26 plantor 2015 (varav 6 på nya växtplatser jämfört med 2014), 35 plantor 2014, 0 <50% brunnen yta
4 Bengt Stridh 2015-04-04 2015-06-05 49 plantor 2015. Oinventerad 2014 0
5 Bengt Stridh 2015-04-04 2015-06-05 0 plantor 2015. Oinventerad 2014. 0 <10% brunnen yta
6 Sören och Greta Larsson   2015-07-25 2256 plantor 2015. 0  
7 Sören och Greta Larsson   2015-08-04 2856 plantor 2015, delen öster om vägen oinventerad. 1  
8 Jan Petersson 2015-07-27 2015-07-27 1018 plantor 2015. 6  
9 Jan Petersson 2015-07-27 2015-07-27 - Ingen brunnen yta. - 0% brunnen yta
14       53 plantor 2015 (Jan Petersson), liten del av rutan genomgången.    
20 Lotta Risberg 2015-08-02 2015-08-13 1921 plantor 2015. 0 25% brunnen yta
22 Britt Halling, Göran Arvelius, Inger Lidegran Flower Meet 2015 2015-07-12 71 plantor 2015. 0 >50% brunnen yta
23 Britt Halling, Göran Arvelius, Inger Lidegran, Karin Sandberg, Katarina Agné Flower Meet 2015 2015-07-11 457 plantor 2015. 0  
32 Bengt Stridh, Bo Eriksson (SO Stora Dammsjön) 2015-08-01 2015-08-01 956 plantor 2015. 5 >50% brunnen yta
33 Bengt Stridh 2015-07-22 2015-08-01 78 plantor 2015. 0 <50% brunnen yta
34 Bengt Stridh 2015-07-03 2015-07-03 -. Ingen brand i denna ruta såvitt kunde bedömas från ruta 35. Ingen inventering gjordes därför i rutan. - 0% brunnen yta
35 Bengt Stridh 2015-07-03 2015-07-03 99 plantor 2015. Även funnen 2014. 0 >50% brunnen yta
36 Bengt Stridh 2015-06-28 2015-06-28 52 plantor 2015 (varav en del på nya växtplatser jämfört med 2014). 73 plantor 2014. 0 >50% brunnen yta
37     2 plantor 2015 (gick 15 m över gränsen vid inventering av 36). Oinventerad 2014.
38 Bengt Stridh, Bo Eriksson, Jan Petersson 2015-07-28 2015-07-30 580 plantor 2015. 3 Brandnäva upptäckt 2015-07-20 av Bo Eriksson
39 Bengt Stridh 2015-07-22 2015-07-28 2405 plantor 2015 0 Ca 50% brunnen yta
40 Kjell Eklund   2015-10-15 37 plantor 2015. 0
41 Kjell Eklund   2015-11-09 326 plantor 2015. Sjönära delar besökt via båt av Bo Eriksson. 1
43     34 plantor 2015 (Bengt Stridh) i den allra nordligaste delen norr om vägen där 184 plantor noterades 2014. Övriga delar av rutan inte inventerad. Bilåkning
47       52 plantor 2015 (Bo Eriksson). Stickprov i rutan    
48 Kjell Eklund 2015-08-02 2015-10-15 326 plantor 2015 1  
49 Bo Eriksson 2015-07-30 2015-10-15 1028 plantor 2015. 0  
61 Lennart Godow-Bratt 2015-07-09 2015-08-04 232 plantor 2015. 0  
76 Tomas Ljung 2015-06-03 2015-07-03 2750 plantor 2015. Oinventerad 2014. 0 >50% brunnen yta
86 Sören och Greta Larsson   1232 plantor 2015, inte färdiginventerad.  
87 Lotta Risberg, Jan Petersson, Katarina Agné Flower Meet 2015 2015-08-13 ca 11 350 plantor funna 12 juli. Hela rutan blev inte genomgången. 250 räknade öster om vägen av Tom Sävström och Kerstin Gustafsson inte räknade av Lottas grupp som angav ca 8 300. Jan Petersson med söner kompletterade med 2 815 plantor den 13 augusti. 0
88 Tom Sävström, Kerstin Gustafsson Flower Meet 2015 2015-07-14 ca 600 plantor 2015, gräns mot ruta 87 svår att dra. Bäck i NO inte kontrollerad. 0
89 Einar Marklund, Lars-Gunnar Bråvander Flower Meet 2015 198 plantor 2015. Bäck i NV inte kontrollerad. 0
90 Susanna Bogiatzis, Yolanda Karlsson Flower Meet 2015 2015-07-12 0 plantor 2015. 0
91 Håkan Agvald, Ingegerd Alm-Agvald Flower Meet 2015 2015-07-12 668 plantor 2015. (194 plantor tillagda som Bengt och Kenneth fann några tiotal meter från östra gränsen till ruta 929) 0
92 Bengt Stridh, Kenneth och Tina Nordberg Flower Meet 2015 2015-07-12 1123 plantor 2015. 0
97 Sören och Greta Larsson   2015-07-26 11 plantor 2015. 0
98 Tom Sävström, Lars Bsenko 2015-03-29 2015-07-14 1183 plantor 2015. Öster om vägen och väster om L Vallsjön. Sören Larsson har räknat väster om väggen. 0
99 Tom Sävström 2015-05-30 2015-06-13 0 0
100 Mora Aronsson Flower Meet 2015 2015-07-12 931 plantor 2015. 0
110 Tom Sävström, Lars Bsenko 2015-03-29 2015-09-07 2531 plantor 2015. 0
111 Tom Sävström 2015-05-30 2015-07-25 202 plantor 2015. 0
113 Bo Eriksson, Helena Roininen Flower Meet 2015 2015-07-12 203 plantor 2015. 0
114 Bo Eriksson, Helena Roininen Flower Meet 2015 512 plantor 2015. Hela rutan blev inte genomgången. 0
117 Lars Bohlin 2015-03-30 2015-08-11 0 plantor 2015. 0
118 Lars Bohlin 2015-03-30 2015-08-11 1 planta 2015. 0
120 Thommy och Mikael Åkerberg Flower Meet 2015 2015-07-11 306 plantor 2015. 0
122 Sören och Greta Larsson Flower Meet 2015 2015-07-12 1050 plantor 2015. 0
131
Susanna Bogiatzis, Yolanda Karlsson
Flower Meet 2015 2015-07-11 506 plantor 2015. 0
133 Sören Larsson Flower Meet 2015 2015-08-04 1240 plantor 11-12 juli 2015 (oklart om det blev totalsumman)

0

 

134 Sören Larsson 2015-07-06 2015-08-04 0
141 Tom Sävström, Kerstin Gustafsson Flower Meet 2015 2015-07-11 36 plantor 2015. 0
142

Tom Sävström, Kerstin Gustafsson

Flower Meet 2015 69 plantor 2015. Inte färdig. 0
147 Sören Larsson 2015-03-29 2015-08-04 0
149 Michael och Thommy Åkerberg 2015-03-28 2015-07-16 210 plantor 2015. 0
150 Michael och Thommy Åkerberg 2015-03-28 2015-07-16 2356 plantor 2015. 0
151 Bengt Stridh, Bo Eriksson m.fl. Flower Meet 2015 2015-07-11 529 plantor 2015. 0
152 Bo Eriksson, Sören Larsson 2015-03-29 2015-10-15 575 plantor 2015. 0
157 Sören Larsson 2015-03-29 2015-08-04 0
158 Sören Larsson 2015-03-29 2015-08-04 0
159 Bo Eriksson, Helena Roininen Flower Meet 2015 2015-07-11 25 plantor 2015. 0
160 Håkan Agvald, Ingegerd Alm-Agvald Flower Meet 2015 2015-07-11 16 plantor 2015. 0
161 Bengt Stridh, Kenneth och Tina Nordberg Flower Meet 2015 2015-07-11 58 plantor 2015. 0
162 Einar Marklund, Lars-Gunnar Bråvander, Sören Larsson Flower Meet 2015 2015-07-11 401 plantor 2015. 0
163 Einar Marklund 2015-03-28 2015-08-03 282 plantor 2015. 0 <25% brunnen yta
164 Einar Marklund 2015-03-28 2015-08-03 64 plantor 2015 (Sören Larsson) 0 >50% brunnen yta
165 Einar Marklund 2015-03-28 2015-08-03 3 plantor 2015 0 >50% brunnen yta
166 Bengt Stridh 2015-07-07 2015-07-07 989 plantor 2015. Oinventerad 2014 (eller i vart fall finns inga fynd inlagda i Artportalen). 0 >50% brunnen yta
167 Lotta Risberg, Jan Petersson Flower Meet 2015 2015-07-11 19 plantor 2015. 0
168 Mora Aronsson, Pontus Johansson Flower Meet 2015 2015-07-11 714 plantor 2015. 0
170 Bo Eriksson 2015-03-29 2015-10-15 0 plantor 2015. 0 Ca 25% brunnen yta
173 Lotta Risberg, Jan Petterson Flower Meet 2015 2015-07-11 0 plantor 2015. 0 Ca 20% brunnen yta.
175 Lasse Gustavsson 2015-03-22 2015-06-29 0 plantor 2015. Branden hade inte nått denna ruta. 0 0% brunnen yta

Svedjenäva inventeringsrutor, bokade och färdiga rutor