2010-08-14 Skogsmuren

Tolv personer infann sig vid Skogsmuren i Ramnäs för att under Tom Sävströms ledning studera ängssvampar och andra trevliga slåtter- och betesmarksväxter. Området är ursprungligen ett torpställe under Ramnäs bruk som i dag har kvar flera av de drag som  karakteriserade torpmiljöerna och som nu snabbt försvinner på de flesta håll i landet. Vid Skogsmuren finns såväl marker som fortfarande hävdas med slåtter (genom Naturskyddsföreningen i Surahammar) som fina ogödslade betesmarker med ursprunglig flora.

Inledningsvis beskådades på parkeringsplatsen en kvist med små fina brödkorgsvampar som väckte intresse inte minst hos de yngsta deltagarna. Den fint gärdsgårdsinhägnade slåttermarken genomströvades sedan.  Av slåtterängsfloran fanns flera trevliga växter att beskåda, även om de flesta så här års har minskat eller upphört med blomningen. Slåtterfibbla, svinrot, höskallra, ormrot, darrgräs, jungfrulin och stagg hörde till de trevliga bekantskaperna. Ängsvädden blommade för fullt och i det varma vädret svärmade imponerande mängder av nektarsökande påfågelögon, vinbärsfuksar, silverstreckade pärlemorfjärilar, skogsnätfjärilar, citronfjärilar och guldvingar kring blommorna. Ängen slås sent just med tanke på att fjärilsväxten ängsvädd ska få blomma.

Beteshagen på båda sidor vägen är artrik och omväxlande med såväl torrmarks- som fuktängsväxter. Backrutan som fått en särskild inhägnad som skydd mot betesdjuren kunde dock inte återfinnas. Några mäktiga lindar väster om vägen var särskilt anmärkningsvärda även om de är planterade.

Efter lunchpaus tog gruppen en promenad genom skogen ner till ett bestånd med grova aspar, nära sjön Ulvramen. Förutom de grova asparna med många hackspettshål fanns här fläckvis en rikare flora med blå- och vitsippor, ormbär, lundstarr och majbräken och inte minst en svampflora som i den fuktigare skogen utvecklats bättre än på ängs- och hagmarken. Förutom matsvampar som kantarell och blodriska och mängder av icke matsvampar som vit flugsvamp, fanns här en del ovanligare och oansenligare arter som luden skålmurkla, klubbdyna och isabellticka.  Promenaden tillbaka till parkeringen gick i sicksack för att undvika flera jordgetingbon med ilskna invånare som grävts upp av någon godissugen grävling. Något stick lär ha utdelats.

Sammanfattningsvis en intressant och givande utflykt i vackert sensommarväder. Tack till Tom som guidade!

BFV utflykt Skogsmuren
Längst till vänster dagens guide Tom Sävström och längst till höger författaren Einar Marklund.