2010-08-28 Fjärde inventeringen av Atlasruta 11G8i

Bengt Stridh

Lördag den 28 augusti höll BFV den fjärde och sista utflykten för inventering i årets genensamma ruta 11G8i i Sala.var 11 personer som vandrade runt Mellandammen. Vi hade gott om sällskap eftersom det samtidigt hölls en tävling i triathlon och en del av löparbanan gick vid Mellandammen.

Denna gång berörde vi något ämnet ”Hur (be)visar man för andra vilka observationer man gjort”. På botanistspråk kallas det att ta belägg. Åtminstone två olika metoder finns. Den traditionella är att man pressar växten och lämnar över den till ett offentligt herbarium, där artbestämningen granskas och där den pressade växten blir tillgänglig för alla besökare i herbarierna. En annan metod är att man fotografer växten och lämpligen lägger in en eller flera bilder av växten i Artportalen. Bilderna blir då tillgängliga för alla användare av Artportalen, som ges möjlighet att kommentera bilden. Denna gång visade Bengt hur man pressar en växt i fält.

Tanken med att gå runt Mellandammen var att titta lite extra på vatten- och strandväxter. De fynd vi noterade av sådana växter var besksöta, bäckveronika, dyblad, gul näckros, gäddnate, hårslinga, hästskräppa, jättegröe, kransslinga, kärrsilja, missne, pilblad, sjöranunkel, strandklo, svalting, svärdslilja, trubbnate, vattenblink, vattenbläddra, vattenpest, vattenpilört, vattenskräppa, vattenstäkra, vit näckros, ålnate och ältranunkel. De roligaste arterna var nog blommande sjöranunkel och vattenstäkra, som vi bara såg blad av, som båda har ett fåtal sentida fynd inlagda i Artportalen.

86 observationer från dagens lades in i Artportalen genom Sören Larsson, som var sekreterare under utflykten.

Namnsättning av vitblommiga näckrosor
I efterhand kom namnsättningen av vitblommiga näckrosor att diskuteras. I Artportalen och i Flora Nordica (2001) gäller att:

Vit näckros = Nymphaea alba = huvudarten, som omfattar de två underarterna nordnäckros och sydnäckros

o Nordnäckros = Nymphaea alba ssp. candida

o Sydnäckros = Nymphaea alba ssp. alba

Är man inte säker på vilken underart det är frågan om ska man alltså ange den som vit näckros i Artportalen. I Den nya Nordiska Floran (2003) kallas däremot Nymphaea alba ssp. alba lurigt nog för vit näckros istället för sydnäckros.

Sjöranunkel, Mellandammen
Sjöranunkel, Mellandammen.

/Bengt Stridh