2011-08-02 Floraväktarträff

Einar Marklund

16 tappra floraväktare trotsade mygg och brännässlor och letade sig ut till Hamrarna i Arboga. Norra och Södra Hammaren är lövskogslundar som var öar i Hjälmaren före den stora sjösänkningen i slutet på 1800-talet. Nu omges de av stora fält f.d.sjöbotten som i dag är beskogade med gran, betistlade eller benässlade. Södra Hammaren är länets äldsta naturreservat (dock beläget i Götlunda socken i landskapet Närke och då tillhörande Örebro län!) bildat redan 1920, Området var då en löväng. Som seden var på den tiden lämnades alla naturreservat orörda ( t.o.m. med tillträdesförbud) vilket innebär att lövängen i dag efter drygt 90 år är urskogsliknande med mängder av gamla ädellövträd, fallna och döda stammar. Utan tvekan en av länets från biologisk synpunkt värdefullaste ädellövlundar med mängder av rödlistade växter och insekter! Tillträdesförbudet är numera upphävt. Reservatet är dock inte heller i dag något av de mer lättillgängliga i länet. Även Norra Hammaren är - om än inte lika orörd – en ädellövlund med rik flora, av riksintresse för naturvården och väl värd att skyddas.

Målet med utflykten var att beskåda de sällsynta lundgräsen och den i övrigt speciella floran med bl.a lungört, tandrot och stora mattor av myskmadra. Av lundgräsen påträffades skogssvingel som fanns rikligt på såväl Norra som Södra Hammaren (enda förekomsten i länet) men även några plantor av långsvingel, tiden medgav dock inte något sök efter en annan raritet, nämligen vippstarr, som också den här har sin enda kända förekomst i länet.

En mindre skara floraväktare begav sig efterbesöket på Hamrarna till Hjälmare docka för att ta en titt på rariteten där, nämligen bågsäv. Den skira vipporna beskådades i det fallande mörkret och exkursionsdeltagarna var efter att ha lärt känna bågsäven fast beslutna att hitta nya lokaler för arten!