2011-10-16 Mossutflykt till Sala

Einar Marklund


Vid Christinaschaktet i Sala samlades åtta personer för att lära sig lite om mossor. Sala silvergruva med sin urkalksten i anslutning till gruvan är ju en guldgruva för botanister, såväl blomster-  som kryptogamälskande sådana.

Besöket inleddes med en nedstigning i Herr Stens botten, ett öppet dagbrott i en av de äldsta delarna av gruvan. På kalkstenen vid sidan av trappan beskådades flera av de mossarter som kräver kalk, t.ex. kruskalkmossa, strålblommossa och plyschmossa. I de delar av brottet där  nedfallet av barr från granar och tallar effektivt isolerade mossvegetationen från det underliggande berget fanns mer vanliga skogsmossor som husmossa, väggmossa och cypressfläta.

Efter fikapaus i lämningarna efter den gamla gruvbyn var nästa anhalt den lummiga biotopskyddade lövskogen väster om gruvbyn med grova ädellövträd, aspbestånd och magnifikt mossbeväxta kalkblock och trädbaser. Här kunde gruppen beskåda fjädermossor, baronmossor och praktmossor (stjärnmossor) m.fl arter kopplade till rik lundvegetation. Den rödlistade rundfjädermossan kunde dock trots eftersök inte hittas. Här och var på blocken växte ormbunken svartbräken.

Utflykten avslutades i det behagliga vädret med en promenad på kalkhällarna väster om det vattenfyllda Finntorpsbrottet. Här har kalkstenen avbanats med inriktning på en fortsatt kalkbrytning. I och med att brytningen inte kom till stånd blev denna miljö botaniskt mycket intressant med hällkar, sanka igenväxande partier och öppna hällar. Mellan de talrika majviverosetterna påträffades t.ex. kalkkammossa och  kalklungmossa och i anslutning till smalfräkenbestånden längs hällkarens kanter växte tjocka mattor av bl.a. röd skorpionmossa och korvskorpionmossa.

Som en kuriositet kan också nämnas att vid gruvbyparkeringen där vi ställt våra bilar fanns gott om mörk snårstarr med svartglänsande ax i den gulnande vegetationen. Konsultation av Västmanlands flora gav vid handen att Malmgren 1977 noterat just denna växtplats. Norr om Mälarslätten finns de enda kända förekomsterna i länet på Salakalken.

Sala

Praktfulla praktmosse-”blommor”. Foto: Tina Nordberg